Adatkezelési tájékoztató


A www.masodikemelet.hu weboldal tulajdonosa és adatkezelője (továbbiakban “adatkezelő”) jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat az általa működtetett www.masodikemelet.hu weboldalon történő adatkezeléséről.

Adatkezelő a www.masodikemelet.hu oldal látogatói/felhasználói részéről tulajdonába jutott adatokat minden esetben az Európai Parlament 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a PTK 2013. évi V. törvénynek, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, továbbá az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.  

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak kizárólag a www.masodikemelet.hu weboldalon történő adatgyűjtésre vonatkoznak, a tájékoztató tartalma nem érvényes más, a www.masodikemelet.hu oldalon elhelyezett linkeken keresztül elért weboldalakra.

A GDPR rendelkezései alapján személyes adatnak minősül a látogatóval/felhasználóval kapcsolatos minden olyan információ, melynek segítségével a weboldallal kapcsolatba kerülő személy bármely módon azonosítható.

Adatkezelő az oldal látogatóinak azokat az adatait kezeli, amelyeket a látogatók hozzászólások írása, felhasználói tartalmak megküldése, valamint adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvétel alkalmával adnak meg, továbbá amelyekhez adatkezelő a weboldalon elhelyezett sütik (cookie-k) alkalmazásával jut hozzá, továbbá amelyeket a www.masodikemelet.hu informatikai rendszere automatikusan rögzít.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, a kapcsolattartás, a felhasználói élmény javítása, az igényekhez történő alkalmazkodás, illetve a felhasználó részéről önkéntesen az adatkezelő rendelkezésére bocsátott felhasználói tartalmak felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1.a).

Személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma, a kapcsolatfelvétel időpontja, a kapcsolatfelvételkori IP cím. Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése, technikai műveletek végrehajtása.

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett, továbbá a www.masodikemelet.hu weboldal látogatói, akik az oldal használatával automatikusan beleegyeznek az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakba.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Az oldal összes látogatója, aki felveszi a www.masodikemelet.hu weboldalon keresztül a kapcsolatot a weboldal szerkesztőivel, automatikusan hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során továbbított személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, IP cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük. 

A felhasználó bármikor jogosult az adatkezelő birtokában lévő, rá vonatkozó bármely személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonási kérelem benyújtásának időpontja előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16 évesnél fiatalabb személyek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a 16 évesnél fiatalabb személy felett felügyeletet gyakorló személy adta meg vagy engedélyezte. A felhasználó felelőssége, hogy 16 évesnél fiatalabb személyek hozzájárulása a fenti feltételnek megfelel.

Adatkezelő a felhasználó által írt hozzászólás során megadott információkat addig kezeli, amíg az a tartalom, amelyre a hozzászólás vonatkozik, a nyilvánosság számára elérhető. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli a www.masodikemelet.hu weboldalon nyilvánosságra hozott tartalmakat önkényesen átvevő weboldalak működésével kapcsolatban.  

Adatkezelőt a látogató által megadott adatok valóságtartalmával, esetleges elírásaival kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Ha a megadott személyes adatok helytelenségével kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles adatkezelő helyett helytállni.

A felhasználó e-mail címének megadásakor automatikusan felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag a vele való személyes kapcsolattartás lehetséges. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt kapcsolattartással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Adatkezelő befejezi az adott felhasználóra vonatkozó valamennyi (vagy egyes) adat kezelését, ha az adatkezelési cél megszűnt vagy az adott felhasználó hozzájárulását visszavonta. A hozzájárulás felhasználó általi visszavonása esetén továbbra is jogosult adatkezelő a felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (például az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges).

A felhasználók jogosultak rá, hogy adatkezelő rendelkezésükre bocsássa a kezelésében lévő személyes adataik másolatát. A látogató jogosult továbbá arra, hogy adatkezelő a rá vonatkozó hibás személyes adatokat kijavítsa, illetve hogy felhasználó hiányzó személyes adatok kiegészítését kérje. A felhasználó kérését adatkezelő alább megadott elérhetőségeire küldheti el.

Sütik használata

Adatkezelő a felhasználó számítógépén, mobileszközén, vagy egyéb, a www.masodikemelet.hu weboldal látogatására alkalmas informatikai eszközén sütiket (cookie) helyezhet el. Amennyiben  adott mobileszköz böngésző alkalmazása visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor adatkezelő összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az így kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, illetve egyes esetekben az internetezésre használt eszköz operációs rendszere.

Az adatkezelés célja a felhasználóknak a www.masodikemelet.hu weboldalon történő felhasználói szokásainak, viselkedésének statisztikai elemzése a felhasználói élmények növelésének érdekében. Célja továbbá felhasználók azonosítása, adott munkamenetük követése. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes, tájékoztatáson alapuló beleegyezése (GDPR 6. cikk 1.a). 

A felhasználónak jogában áll bármikor törölni a számítógépén elhelyezett sütiket, továbbá le is tilthatja böngésző alkalmazásában a cookie-kat, az ehhez szükséges technikai útmutató az adatvédelmi tájékoztató alján található meg.

Amennyiben az adatok kezelése adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, a felhasználó megtagadhatja személyes adatainak kezelését. Ilyenkor adatkezelő a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival és személyes szabadságéval szemben, illetve ha azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A www.masodikemelet.hu weboldal látogatói kéréseikkel és panaszaikkal közvetlenül adatkezelőhöz fordulhatnak jelen adatkezelési tájékoztatóban alább megjelölt elérhetőségein keresztül történő kapcsolatfelvétel útján. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Látogató a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A látogatók személyes adatait adatkezelő előzetes, kölcsönös megegyezésen alapuló írásbeli hozzájáulás nélkül nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles, vagy ha adatkezelő a www.masodikemelet.hu weboldal tulajodnjogát és/vagy adatkezelését harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhető olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására. A változtatásról a weboldalon keresztül felhasználóit legkésőbb a változtatással egy időben, de lehetőség szerint a változást megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a felhasználó a változtatást követően továbbra is látogatja a www.masodikemelet.hu weboldalt, ez a megváltoztatott tájékoztató automatikus elfogadásának minősül, úgy, ahogyan a www.masodikemelet.hu weboldal látogatása egyúttal az adatkezelési tájékoztatóban leírtakba történő teljes körő beleegyezést egyébként is magában foglalja.

Bővebben a sütikről:

https://www.aboutcookies.org/

Az Európai Parlament 2016/679 Rendeletének (GDPR) teljes szövege:

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/ 

Budapest, 2018. október 30.

Dr. Gullai Nóra

 

Adatkezelő adatai

Neve: Dr. Gullai Nóra

Elérhetősége: info@masodikemelet.hu

Adatkezelő által kezelt adatok tárhelye

A tárhely-szolgáltató neve: Squarespace Ireland Ltd.

A tárhely-szolgáltató címe: Le Pole House, Ship Street Great, Dublin 8, Ireland

A tárhely-szolgáltató regisztrációs száma: 527641

A tárhely-szolgáltató telefonszáma: +35319058597

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.squarespace.com